Input:

Temeljne obveze poslodavca iz zaštite na radu u RH

19.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.12.1.2 Temeljne obveze poslodavca iz zaštite na radu u RH

Alan Vajda, mag.iur.

Navedenim člankom dajemo prikaz temeljnih obveza poslodavaca iz zaštite na radu što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18.), odnosno odredbama podzakonskih akata koji su na osnovu njega doneseni.

S obzirom na to da je svrha Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br.71/14,118/14,154/14,94/18,96/18.) sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom, istim je uređen sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito nacionalna politika i aktivnosti, opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, nadzor i prekršajna odgovornost te se osniva Zavod za unapređivanje zaštite na radu i utvrđuje njegova djelatnost i upravljanje.

Nadalje, radi unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu propisuju se opća načela sprječavanja rizika na radu i zaštite zdravlja, pravila za uklanjanje čimbenika rizika i postupci osposobljavanja radnika te postupci obavješćivanja i savjetovanja radnika i njihovih predstavnika s poslodavcima i njihovim ovlaštenicima.

Prikaz temeljnih obveza poslodavca iz zaštite na radu u Republici Hrvatskoj

Sve pravne i fizičke osobe koje se bave registriranom gospodarskom djelatnošću (tvrtke, obrti, ustanove, zaklade itd.), dužne su u svoje poslovanje uvesti sustav zaštite na radu.

Obveza izrade procjene rizika

Člankom 18. Zakona o zaštiti na radu propisano je da je poslodavac dužan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni.

Procjena rizika je postupak ocjenjivanja rizika za sigurnost i zdravlje radnika na radu, s time da ista mora biti izrađena u pisanom ili elektroničkom obliku, odnosno treba odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom, odnosno mora biti dostupna radniku na mjestu rada, time da radnici i njihovi predstavnici svakako moraju biti uključeni u postupak njene izrade te o tome moraju imati dokumentirane informacije.

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu, a propusti učinjeni u postupku izrade procjene rizika ne oslobađaju poslodavca obveza i odgovornosti u svezi sa zaštitom na radu.

Obveze poslodavca kod osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, i to:

1) prije početka rada,

2) kod promjena u radnom postupku,

3) kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene,

4) kod uvođenja nove tehnologije,

5) kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada,

6) kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac će navedeno osposobljavanje provesti na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom.

Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca

Ovlaštenik je radnik na koga poslodavac može, neovisno o drugim ugovorenim poslovima radnika prenijeti ovlaštenje za provođenje zaštite na radu u pisanom obliku (npr. putem aneksa Ugovora o radu), time da poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni, odnosno moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika, odnosno ovlaštenik poslodavca za provedbu zaštite na radu i stručnjak zaštite na radu ne mogu biti ista osoba.

Poslodavac je obvezan ovlašteniku osigurati uvjete za rad te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u skladu s pravilima zaštite na radu te postupanja po pravilima struke i danim ovlaštenjima poslodavca, s time da se pod navedenim podrazumijeva samostalnost ovlaštenika u donošenju i provođenju odluka te samostalnost u raspolaganju sredstvima koja mu je obvezan osigurati poslodavac.

Poslodavac koji provodi zaštitu na radu putem svojeg ovlaštenika obvezan je istog ovlastiti da:

1) radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ne dopusti rad bez nadzora osposobljenog radnika;

2) radniku za kojeg nije na propisani način utvrđeno da ispunjava tražene uvjete, ne dopusti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, odnosno da radniku koji više ne ispunjava tražene uvjete zabrani da nastavi obavljati poslove s posebnim uvjetima rada;

3) posebno osjetljivim skupinama radnika ne dozvoli da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati;

4) isključi iz uporabe radnu opremu koja nije ispravna, odnosno sigurna, kao i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika

5) u suradnji sa stručnjakom za zaštitu na radu osigura evidentiranje svake nezgode i ozljede


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: