Input:

Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

19.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.12.1.1 Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Alan Vajda, mag.iur.

Navedenim stručnim člankom dajemo skraćeni prikaz Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 131/21.

S obzirom na to da Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine doprinosi uspostavi usklađenog i perspektivnog tržišta rada te sigurnog i zdravog mjesta rada, istom je cilj povećati stopu zaposlenosti, podići kvalitetu radnih mjesta i osigurati učinkovitu zaštitu i sigurnost radnika na mjestima rada.

Nadalje, na temelju analize stanja postavit će se prioriteti, predlagati ciljevi i usmjeravati aktivnosti na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s ciljem sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom koje utječu na zdravlje, odnosno smanjiti rizici izvora opasnosti, štetnosti i napora svojstveni poslovima u radnom okruženju na mjestima rada te očuvati radnu sposobnost radnika.

U okviru aktivne politike zapošljavanja posebna pozornost posvetit će se poboljšanju položaja žena, mladih, dugotrajno nezaposlenih, hrvatskih branitelja i ostalih ranjivih skupina na tržištu rada, kao i unaprjeđivanju vještina i znanja radno sposobnog stanovništva s naglaskom na digitalne i zelene vještine.

Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Nacionalni plan kao akt strateškog planiranja za naredno razdoblje, predstavlja kontinuitet i unaprjeđenje politika na tržištu rada, s time da se njegova ključna zadaća sastoji u daljnjem razvoju tržišta rada i stvaranju uvjeta za razvoj učinkovitog, razvijenog i uređenog tržišta rada koje će omogućiti dostojanstven rad, ali i uvažiti posebne potrebe osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Nacionalni plan, kao srednjoročni akt strateškog planiranja, izrađen je u skladu s mjerodavnim zakonodavnim okvirom sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, zakonodavnim okvirom u području tržišta rada te strateškim ciljevima definiranim u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine.

Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. godine o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231/159, 30.6.2021.) utvrđene su zajedničke odredbe za sedam fondova u okviru podijeljenog upravljanja fondovima Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Sukladno navedenoj Uredbi, u okviru glavnog cilja: 4. uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom Europskog stupa socijalnih prava definiran je tematski uvjet 4.1. Strateški okvir politike za aktivne politike tržišta rada.

Kriteriji ispunjenja predmetnog uvjeta


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: